OPS Yhteensopivuus

Yhteenveto OPS:in tavoitteista – Moomin Language School

Vuosiluokilla 1–2 vieraan kielen opetuksen tehtävänä on herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Moomin Language School -palvelu on suunniteltu vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Kuinka Moomin Language School vastaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin?

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa sanotaan, että opetuksen tulee herätellä oppilaiden uteliaisuutta kieliin ja tukea oppilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä. Opetuksessa tulee korostua oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa.

Moomin Language Schoolissa kiinnostusta kieliin herätellään pedagogisten, pelillistettyjen oppimistehtävien avulla. Lapsi oppii kieltä tekemällä mukavia tehtäviä 5-15 minuuttia päivässä eikä lukutaitoa tarvita. Sovelluksessa on kielistudio puheen ja ääntämisen harjoitteluun. Tehtävissä tutustutaan myös eri kulttuureihin leikin ja pelien avulla.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa sanotaan, että opetuksen alussa oppilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään ja lisätään. Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista kohtaan.

Moomin Language Schoolissa lapselle halutaan antaa positiivisia kokemuksia ja kannustaa heitä tutustumaan kirjoittamiseen turvallisesti rajoittamatta heidän luovuuttaan. Lisätehtävissä kirjainmuotoihin voidaan tutustua sormella piirtelemällä. Lasten ei tarvitse osata lukea eikä kirjoittaa, mutta he saavat mahdollisuuden tutustua kirjaimiin ja harjoitella lukemista. Palvelussa aletaan rakentaa lauseita jo varhain, mutta kaikki sanat ja lauseet voi aina myös kuunnella. Kun peli etenee pitemmälle, fraasit ja virkkeet lisääntyvät ja monimutkaistuvat. Sanasto on monipuolista; arjen sanoja, luontoa ja koulusanastoa, kuten numeroita, muotoja ym.

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet:

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulisi oppia tiedostamaan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta arjessaan sekä tunnistamaan kohdekieli muista osaamistaan kielistä. Tavoitteeksi on asetettu, että oppilas oppii arvaamaan ja päättelemään sanojen ja ilmausten merkityksiä sekä tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä, tunnistamaan, kokeilemaan, harjoittelemaan ja käyttämään erilaisia kielenopiskelutaitoja. Oppilaan tulisi oppia käyttämään kieltä viestintäkumppanin tukemana muutamissa yleisimmin toistuvissa viestintätilanteissa ja ilmaisemaan, onko ymmärtänyt kuulemansa.

Moomin Language Schoolissa oppilaat kuulevat ja toistavat tehtäviä tehdessään paljon fraaseja ja kohteliaisuusmuotoja ja oppivat sosiaalisia taitoja monissa arjen tilanteissa ja kohtaamisissa. He oppivat runsaasti sanoja ja niiden merkityksiä, sekä myös nimeämään tunteita ja puhumaan niistä. Lapset kuulevat sanaston ja lauseet useita kertoja sovelluksen harjoituksissa ja leikkituokioissa. Palvelu sisältää lauluja ja loruja, jotka auttavat lapsia muistamaan sanoja, sekä sisäistämään kielen rytmin. Valmiiksi suunniteltujen leikkituokioiden avulla lapsia rohkaistaan puhumaan ja ilmaisemaan itseään sekä toistamaan uudet sanat ja lauseet.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa sanotaan, että oppilaan tulisi oppia käyttämään joitakin kielelle ja kulttuurille tyypillisiä kohteliaisuuden ilmauksia arjen vuorovaikutustilanteissa, kuten tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen ja avun pyytäminen. Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät tilanteet, kuten tervehtiminen, hyvästely, omasta itsestä kertominen ja arkeen liittyvät kielenkäyttötilanteet.

Moomin Language Schoolissa opitaan kohteliasta kielenkäyttöä, tervehdyksiä, kiittämistä ja avun pyytämistä oppimissovelluksen avulla ja harjoitellaan niitä vuorovaikutustilanteissa toiminnallisissa leikkituokioissa, yhdessä toisten kanssa. Keskusteluharjoitusten avulla opitaan tervehdyksiä ja kohteliaita fraaseja eri tilanteissa ja harjoitellaan luontevaa reagointia vuorovaikutustilanteissa, hauskojen leikkien avulla.

Työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2:

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikäkausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja valittaessa lähtökohtana ovat toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen.

Moomin Language Schoolissa lapsi oppii leikkien ja toiminnan avulla. Monipuoliset tavat, kuten pelillistetty sovellus ja toiminnalliset oppituokiot, tukevat myös erilaisten oppijoiden tarpeita. Oppilaita ohjataan monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, musiikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuorovaikutuksen lisäksi mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa edellytetään, että tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja niitä opitaan käyttämään opiskelun välineinä. Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä, joten OPS:issa suositellaan, että pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.

Moomin Language School on lempeä aloitus tvt:n käyttöön. Siinä opitaan keskeistä käsitteistöä, pohditaan, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. Vastuullinen ja turvallinen toiminta on tärkeää ja oppimissovellukseen sisään rakennettu aikarajoitus estää oppilasta juuttumasta laitteen ääreen.

Teemme jatkuvaa kehitystä ja läheistä yhteistyötä perusopetuksen opettajien ja yliopistojen kanssa, pyrkien saamaan oppimissovelluksesta mahdollisimman toimivan materiaalin varhennettuun kielenopetukseen.

Mukavia oppimishetkiä Moomin Language Schoolin parissa!