Vasu yhteensopivuus

Moomin Language School (MoominLS) -palvelun vastaavuus VASU:n tavoitteisiin

Moomin Language School (MoominLS) perustuu suomalaiseen metodiin, jossa lapsen oppimista tuetaan yksilöllisesti. Pedagogisten pelien kautta lapsilla on mahdollisuus oppia vierasta kieltä turvallisessa ja rohkaisevassa ilmapiirissä, lapsen omassa tahdissa. Lähestymistapa on positiivinen. Oppimistehtävämme perustuvat huolellisesti rakennettuun opetussuunnitelmaan, jossa on huomioitu myös suomalaisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen valtakunnalliset suunnitelmat. Tässä dokumentissa esittelemme kuinka Moomin Language Schoolissa on huomioitu varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Moomin Language School edistää lasten kulttuurista osaamista sekä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja. MoominLS rohkaisee tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Tehtävissä otetaan huomioon myös monikulttuurisuus, ja se, että lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä. Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet ja kulttuurit sekä katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Näin myös Moomin Language Schoolissa.

MLS:ssa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja ovat tärkeitä lasten kehityksessä, oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. MoominLS rohkaisee lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti, esimerkiksi kielistudion avulla. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan siten, että lapsi voi edetä oppimisessa omaan tahtiin. MoominLS mahdollistaa vaihtelevat kielenkäytön tilanteet laajan ja monipuolisen sisältönsä avulla.

Laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa osa toiminnasta (vähintään 25 %) toteutetaan jollain muulla kielellä kuin varhaiskasvatuksen kielellä. Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla lapsille tavanomaista monipuolisempaa kielikasvatusta. Moomin Language Schoolin avulla voidaan helposti tukea myös kaksi- tai monikielistä varhaiskasvatusta.

Kielirikasteisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jossa alle 25 % toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin varhaiskasvatuslaissa määritellyllä kielellä. Moomin Language Schoolin avulla voidaan helposti tukea ja toteuttaa kielirikasteisuutta. Tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen ja lasten motivoiminen.

Moomin Language Schoolin avulla lapsille tarjotaan tilaisuuksia omaksua kieliä (englantia ja suomea) ja käyttää niitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun. Myös monenlaiset kulttuurit kohtaavat luontevasti tällä tavoin järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

Kielitietoisuus

Moomin Language School vahvistaa lasten kielellisiä taitoja ja valmiuksia. Sisältö kehittää kielellistä identiteettiä ja tukee kielen kehitystä. Kieli on sekä oppimisen kohde että väline. Lapsi saa pelatessaan kannustavaa ja johdonmukaista palautetta. Samaan aikaan lapset voivat omaksua useita eri kieliä, joiden käyttäminen voi olla tilanteittain eriytynyttä. Monipuolisia, toiminnallisia työtapoja opitaan yhteisissä leikkituokioissa.

Kun lapsi on pitempään käyttänyt MoominLS:a, hän alkaa oppia kielen rakenteita ja muotoja, sanoja, tavuja ja äänteitä, joka lisää kielitietoisuutta. Lapsi tutustuu kirjainten piirtämiseen sormin. Hän tutustuu myös lukemiseen siirtämällä

kirjoitettuja ja natiivin lausumia sanoja oikeaan paikkaan muodostaen niistä kokonaisia lauseita. Oppimisessa käytetään visuaalisia, auditiivisia ja kinesteettisiä menetelmiä. Leikillinen kielistudio on tärkeässä roolissa.

Moomin Language Schoolia käyttävien lasten kielellinen muisti ja sanavarasto laajenee. Pelilliset tehtävät, lorut ja laululeikit tukevat tässä. Kielellä leikittely, nimeäminen ja kuvaavien sanojen käyttäminen vahvistaa kieliopin rakenteita ja edistää sanavaraston kartuttamista. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä eri tilanteissa ja liittämään ne lukusanoihin ja numeroihin taitojensa mukaan. Kaikki tapahtuu leikin kautta, tekemällä hauskoja tehtäviä.

Moomin Language Schoolissa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Myös suomen kielen taidon kehittymistä edistetään tavoitteellisesti lasten tarpeista lähtien. Kielen omaksumisen lähtökohtana on arkielämän konkreettinen kieli. MLS:ssa perhe elää tarinallista arkea. Kielen ymmärtämis- ja tuottamistaidot nivoutuvat toisiinsa. MLS -sovellus opettaa myös sanoittamaan itsestä huolehtimista ja arjen taitoja, mm. pukemista, kodin askareita, kaupassa käyntiä, ruokailua jne.

Monilukutaito, sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

MoominLS tukee monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymistä lasten arjessa ja vuorovaikutustilanteissa. mm. opettamalla viestintäteknologiaan liittyvää sanastoa ja tekemistä. Sisällössä havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutkitaan ja tutustutaan tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan.

Tieto- ja viestintäteknologia on tärkeä osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa käytetään teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. MLS huomioi lasten yksilöllisen tuen tarpeen tarjoamalla pedagogisen etenemispolun lapsilähtöisesti.

Mukavia oppimishetkiä Moomin Language Schoolin parissa!